Stichting Sociaal Fonds van de Rotaryclub Veldhoven

Als serviceclub heeft Rotaryclub Veldhoven voor het steunen van goede doelen op 20 augustus 1981 een aparte stichting in het leven geroepen: Stichting Sociaal Fonds van de Rotaryclub Veldhoven, statutair gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41088964.
Deze stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt gefinancierd vanuit giften.
ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een onafhankelijk bestuur beslist over de aanwending van de financiële middelen.


Naam van de instelling:
Stichting Sociaal Fonds van de Rotaryclub Veldhoven


Boekjaar:
1 juli 2019 - 30 juni 2020


RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
8099 96 571


Postadres:
Geenhovensedreef 64, 5552 BE Valkenswaard


Beschrijving van de doelstelling:
1 Steun te verlenen aan de wereldwijde Rotary-actie ter immunisatie van zwakke kinderen in de wereld tegen poliomyelites en andere ziekten.
2 Steun verlenen, zowel nationaal als internationaal, op sociaal, medisch en cultureel gebied.
3 Al hetgeen wat met het onder 1 en 2 vermelde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden binnen de Rotary Club Veldhoven en daar buiten door het voeren van activiteiten in de ruimste zin des woords. Het beheer van het vermogen van de stichting is zodanig dat aan doelen toegezegde bijdragen kunnen worden verricht. Het vermogen wordt hoofdzakelijk aangewend conform de doelstelling. Het vermogen wordt niet speculatief ingezet.


Functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: E. Vannisselroy, De Reek 4, 5502 HX Veldhoven
Penningmeester: P. van den Abbeele, De Lievendonk 1, 5607 SG Helmond
Secretaris: J. Vreeker, Geenhovensedreef 64, 5552 BE Valkenswaard


Beloningsbeleid:
Er zijn geen bezoldigde functies binnen het bestuur en de stichting.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

In het boekjaar 2017-2018 zijn de volgende doelen gesteund:

Belevingstuin Dementerenden Veldhoven

Franse dag

Lichtjesroute Eindhoven

Stichting NEOS / Sinterklaas

Regionaal Noodleningingsfonds

Sportdag Tessenderlo

 

In het boekjaar 2016-2017 zijn de volgende doelen gesteund:

Stichting Eindhoven in Beeld

Stichting Nieuwe Levenskracht Veldhoven

Lichtjesroute Eindhoven

Voedselbank Veldhoven

Talent Foundation

Stichting NEOS / Sinterklaas

COA ontdekfabriek

Jobrotary

Sportdag Tessenderlo

 

In het boekjaar 2015-2016 zijn reeds de volgende doelen gesteund:
Rotary International Polio de Wereld uit EUR 1.500.-
Stichting Talent Foundation: EUR 1.000.-
Voedselbank Veldhoven: EUR 16.000.-
Stichting Tumaini: EUR 750.-
Stichting Roode Kruis Boottocht: EUR 850.-

 

In het boekjaar 2014-2015 zijn de volgende doelen gesteund:
Rotary International Polio de Wereld uit EUR 1.500.-
Stichting Talent Foundation: EUR 1.000.-
Inloophuis De Eik: EUR 4.000.-
Stichting NEOS: EUR 4.000.-
Alexander Band Veldhoven: EUR 4.000.-
Stichting Leergeld: EUR 10.000.-
Stichting Roode Kruis Boottocht: EUR 850.-
Stichting Shelterbox: EUR 1.930.-


In het boekjaar 2013-2014 zijn de volgende doelen gesteund:
Rotary International Polio de Wereld uit EUR 1.500.-
Stichting ShelterBox Nederland: EUR 1.400.-
Stichting Talent Foundation: EUR 1.000.-
Stichting Thomas Bouwprojecten: EUR 1.500.-
Stichting Neos: EUR 1.000.-
Stichting Leergeld: EUR 7.500.-
Stichting Kinderboek: EUR 1.000.-


Financiële verantwoordingen:
Klik hier voor de jaarrekening van de stichting over 2017-2018.

Klik hier voor toelichting op de jaarrekening van de stichting over 2017-2018

Klik hier voor de jaarrekening van de stichting over 2016-2017

Klik hier voor de toelichting op jaarrekening van de stichting over 2016-2017