ALGEMEEN

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.


Doelstelling

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:

·

het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid

·

de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep

·

de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian

·

internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.


De Four Way Test

De Four Way Test is de gedragscode van vier vragen waaraan een rotarian zijn/haar denken en handelen – zowel privé als zakelijk – toetst:

·

is het waar en oprecht?

·

is het billijk en rechtvaardig voor alle betrokkenen?

·

bevordert dit het vertrouwen en vriendsachap?

·

komt het ten goede aan alle betrokkenen?

Deze test werd in 1932, tijdens de economische recessie, opgesteld door Herbert Tailor (een van de wereldpresidenten van RI). Hij was directeur van een noodlijdende onderneming en trachtte die van het faillissement te redden.

Hij bedacht dat het goed zou zijn wanneer de werknemers een gedragscode zouden naleven, waarmee ook de onderneming kon opereren en stelde de test op als een ethische maatstaf voor zijn medewerkers.

Door het intern en extern toepassen van de test ontstond een klimaat van vertrouwen en goodwill bij de klanten, leveranciers en werknemers. Het succes van Tailors formule bleef niet onopgemerkt. Onder het motto ‘Iedereen die de test onthoudt, moet wel goede resultaten behalen’, vond Tailors gedachtegoed overal in Amerika, ja zelfs in Japan, Australië en Zuid-Afrika navolging.

Hoewel deze gedragscode op ons nogal moralistisch overkomt, vormen de vier vragen een uitstekend richtsnoer voor het denken en handelen van een ieder.


Avenues of Service

Rotary realiseert deze doelen via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Service Avenues.


 
 


Wereldwijd verlenen meer dan 1,2 miljoen Rotarians (in 34.000 clubs) service via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Avenues of Service (of: Service Avenues).


Club Service

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet.


Vocational Service

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?


Community Service

Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.


International Service

Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.


Youth Service

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.